Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Instrukcja redakcyjna

I Uwagi ogólne

1) Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 • Być wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach.
 • Spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.
 • Otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodnie z zasadami double-blind review.
 • Musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (ukrycia swego udziału przez autorów lub pisania tekstu na zamówienie) i guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca autora.
 • W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie autora/autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting.
 • Autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

2) Redakcja przyjmuje teksty w wersji elektronicznej w następujących formatach: doc, docx, rtf.

3) Teksty artykułów nie powinny w zasadzie przekraczać objętości 50 tys. znaków, licząc ze spacjami i przypisami (ok. 30 stron znormalizowanych), a teksty recenzji – 18 tys. znaków ze spacjami i przypisami (ok. 10 stron znormalizowanych). Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów.

4) Teksty nie powinny być formatowane, np. przez użycie odmiennych rodzajów czcionek, czcionki rozstrzelonej (zamiast rozstrzeleń należy stosować pogrubienia). Kursywa może być stosowana wyłącznie w opisach bibliograficznych, do zapisów tytułów. Zaznaczenia wymagają jedynie kolejne akapity.

5) Artykuły należy nadsyłać w postaci elektronicznej, w formie załącznika, drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6) O przyjęciu artykułu do druku autorzy powiadomieni zostają drogą elektroniczną.

7) W przypadku potrzeby poprawienia bądź uzupełnienia złożonego tekstu zgodnie z wytycznymi recenzentów czas wykonania tych zmian wynosi 21 dni od daty przysłania uwag recenzenta lub redakcji. Brak poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie oznacza przesunięcie go do następnego numeru.

8) Teksty do korekty autorskiej otrzymuje się w pliku PDF. Wszelkie uwagi należy dołączać przesyłając plik zawierający informacje o dostrzeżonych błędach. Można też wydrukować przesłany plik i nanieść korektę, a potem nadesłać na adres redakcji. Przekroczenie terminu nadesłania korekty autorskiej oznacza opublikowanie artykułu zgodnie z wysłaną podstawą.

9) Teksty artykułów powinny mieć następującą strukturę:

 • imię i nazwisko autora (u góry po lewej stronie);
 • afiliacja – w formie wymaganej przez instytucję zatrudniającą (w innych wypadkach podajemy miejscowość);
 • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim;
 • zarys treści w języku polskim (objętość 400–700 znaków) oraz w języku angielskim – krótkie omówienie treści artykułu,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – 5–7 słów lub fraz;
 • treść artykułu;
 • bibliografia przywoływanych w przypisach publikacji;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim (objętość 1000–1800 znaków) – krótka prezentacja treści artykułu, zawierająca rezultaty przeprowadzonej analizy, płynące z niej wnioski oraz omówienie zastosowanej metodologii;
 • krótka nota o autorze w języku polskim (angielski opcjonalnie) – 200–400 znaków (podstawowe miejsce pracy i aktualny adres e-mailowy, ewentualnie zainteresowania badawcze autora).
 • Obowiązkowo należy podać pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail. Są to dane niezbędne do indeksowania.

Zarys treści, słowa kluczowe i streszczenie mogą być przetłumaczone w wydawnictwie podczas przygotowywania tomu do publikacji, jednak materiały przesłane przez autora muszą zawierać wszystkie elementy w języku polskim.

10) Struktura artykułów recenzyjnych, recenzji i notek recenzyjnych:

 • Artykuły recenzyjne: imię i nazwisko autora (wraz z numerem ORCID i afiliacją) oraz tytuł artykułu recenzyjnego podajemy na początku tekstu;
 • Recenzje: imię i nazwisko autora (wraz z numerem ORCID) podajemy pod tekstem recenzji;
 • Notki recenzyjne: podpisujemy pod tekstem inicjałem autora;
 • Nad tekstem recenzji bądź notki zamieszczamy nagłówek: imię (rozwinięte) i nazwisko autora recenzowanej pracy, kursywą zapisujemy pełny tytuł według strony tytułowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 1–2), miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie tytuł serii wydawniczej. W nagłówkach stosujemy skróty w języku recenzowanej pracy, np. ed., bearb. von, hrsg. von itp.

11) In memoriam

 • Układ nagłówka: w tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci;
 • Imię i nazwisko autora (wraz z numerem ORCID) podajemy pod tekstem wspomnienia.

II. Zapis cytatów

1. Cytaty:

 • Wszystkie cytaty powinny być zaznaczone cudzysłowem;
 • Źródła cytowane w tekście podaje się w zasadzie w języku oryginału; w przypisach zaś, w miarę potrzeby, umieszczamy przekład;
 • Cytaty źródłowe z rękopisów modernizujemy zgodnie z odpowiednią instrukcją wydawniczą;
 • W wypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich cytaty i opisy bibliograficzne podajemy w alfabecie oryginalnym;
 • Cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem;
 • opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy wielokropkiem w nawiasach prostokątnych: […].

III. Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby

1) Stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk obcych lub pisownię przyjętą obecnie w polskiej tradycji naukowej, np. Szekspir, Waszyngton.

2) Imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu; w pozostałych przypadkach można podać inicjały imion i nazwisko lub tylko nazwisko, np. Kościuszko, Mickiewicz.

3) Osoby wymieniane w recenzjach występują bez stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych. Słowo „Autor” piszemy wielką literą o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.

IV. Zapis skrótów, dat i innych określeń czasu oraz liczebników

1) W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty słownikowe: itd., m.in., etc., sygn., ver. (verso), rec. (recto) i inne.

2) Zapis dat w tekście:

 • miesiąc słownie, np. 5 września 1945 r.;
 • przy różnych stylach (kalendarzach): 25 października/7 listopada 1917; 24 grudnia 1902/3 stycznia 1903 r.;
 • okresy od do: np. 1–10 maja 1975 r., 1 maja–10 czerwca 2001 r. (stosujemy półpauzę bez spacji);

3) W przypadku braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1945 r.

4) Pisownia określeń „wiek”, „rok”:

 • przed – rozwinięte, np. w wieku XIX, w roku 1969;
 • po – skrócone, np. w XX w., w 1951 r.

V. Zapisy bibliograficzne

W bibliografii obowiązkowo musi się pojawić sekcja Opracowania, zawierająca wszystkie cytowane monografie i teksty z prac zbiorowych i czasopism, bez względu na to, czy artykuł opublikowany został w wersji papierowej, czy on-line. Jest to kluczowe ze względu na indeksację w bazach RCIN i POL-index. Bibliografia dołączana do publikowanych artykułów powinna zawierać wyłącznie prace przywołane w tekście.

1) Przypisy należy numerować w ciągu i umieszczać na dole strony. W przypadku zbiegnięcia się w tekście odsyłacza do przypisu z przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie odsyłacz umieszczamy przed tymi znakami (z wyjątkiem skrótów, np.: w. lub r.).

2) W przypisach stosuje się skróty łacińskie pisane kursywą: ibidemidemeademiidemeaedemop. cit.loc. cit.

3) Opis bibliograficzny od poprzedzającego go cytatu bądź wywodu oddziela się przecinkiem.

4) Miejsce wydania podaje się w języku oryginału. W przypadku występowania wielu miejsc wydania należy podać pierwsze trzy miejsca wydania lub tylko pierwsze z dopiskiem „et al.”.

5) Zapis bibliograficzny publikacji książkowych: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, ewentualnie wydanie, miejsce i rok wydania, s.; np.: P. Chmielewski, M. Wilk, Zarys dziejów ZSRR 1917‒1977, wyd. 2: Łódź 1985, s. 49.

6) Zapis artykułu w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, w: Tytuł pracy zbiorowej, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora(redaktorów), ewentualnie tom (cyframi arabskimi), miejsce i rok wydania, s.; np.: A. Paczkowski, Polacy pod obcą i własną przemocą, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartošek, J.-L. Margolin, Warszawa 1999, przeł. K. Wakar, s. 241.

7) Zapis artykułu w czasopiśmie oraz w wydawnictwie ciągłym o charakterze wydawnictwa zbiorowego: inicjał imienia i nazwisko autora, Tytuł, „Tytuł Czasopisma” (lub skrót tytułu, bez cudzysłowu), tom (ew. rocznik) cyframi arabskimi, rok wydania w nawiasie, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, s., np.: T. Epsztein, Nieznane fakty z biografii Romana Aftanazego (1914‒2004), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 50 (2015), z. 2, s. 105–118. Wszystkie elementy tytułów czasopism poza spójnikami zapisujemy wielkimi literami.

8) Serie wydawnicze zaznaczamy po miejscu i roku wydania w nawiasie okrągłym, np.: J. Tyszkiewicz, Średniowieczne granice wytyczone wzdłuż rzek w Europie Środkowej, w: Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007 (Fasciculi Historici Novi, t. 6), s. 145–152.

9) Stosujemy określenia skrótowe w języku publikacji: wyd., oprac., tł., red. dla książek wydanych w języku polskim i analogicznie: ed. by, vol., hrsg von, bearb. von, Bd. etc.

10) Po incipitach prac wielokrotnie cytowanych nie umieszczamy wielokropka.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności