Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LI, z. 1 (2016)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Bartłomiej Rusin, Ekscesy antyżydowskie na ziemiach bułgarskich Imperium Osmańskiego w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878


p007 0 00 01Jarosław Rubacha, Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci wieku XIX w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (kultura, ludność, gospodarka)


p007 0 00 01Konrad Sebastian Morawski, Zabójstwo króla Aleksandra I w świetle archiwalnych relacji prasowych


p007 0 00 01Łukasz Dryblak, Czy tylko prometeizm? Polityka państwa polskiego wobec wybranych kół emigracji rosyjskiej w latach 1926–1935


p007 0 00 01Aleksandra Hądzelek, Pamięć o Sugiharze i „wizach życia” w Polsce


p007 0 00 01Mirosław Dymarski, Serbian Political Leadership: Archetype and Modernity


p007 0 00 01Mikołaj Banaszkiewicz, Deprecjacja wielkiego jubileuszu: obchody 1150-lecia rosyjskiej państwowości w Nowogrodzie Wielkim (2012)


Materiały

p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński, Czechosłowacja w obliczu dyktatu mocarstw zachodnich w 1938 r. w świetle depesz Jana Masaryka z Londynu


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Piotr Chomik, Pomiędzy Polską, Niemcami a Rosją. Przyczynek do dziejów mazurskich filiponów (G. Krassowski, Wspomnienia mazurskiego filipona, opracował, wydał i posłowiem opatrzył Stefan Pastuszewski, Bydgoszcz 2014, ss. 64)

Recenzje

p007 0 00 01Савченко В., Анархістський рух в Одесі (1903–1916 рр.), Одеса: Друкарський дім, 2014, „Південний Захід. Одесика − Юго-Запад. Одессика” 2015, nr 18, ss. 308 (Aleksander Łaniewski)

 

p007 0 00 01Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe, ред. Ярослава Мельник, Сергій
Плохій, Франк Сисин, Валерій Смолій / Yaroslava Melnyk, Serhii Plokhy, Frank Sysyn, Valerii Smolii, Інститут історії України НАН України, 2014, ss. 251 (Jan Surman)

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

powrotSDR