Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIV, z. 2 (2019)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Bogumił Szady, Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918)
The Development of Parish and Deanery Structures of Mogilev Metropolis (1783–1918)

 
p007 0 00 01Izabela Krasińska, Piotr Sławiński, „Polka z przekonań i języka”. Aleksandra z Pogodinów Pietrowa (1815–1883), filantropka, patriotka, wydawczyni i redaktorka
“A Polish Woman by Conviction and Language”. Aleksandra Pietrov née Pogodin (1815–1883), a Philanthropist, Patriot, Publisher, and Editor


p007 0 00 01Aleksander Łaniewski, Bund w guberni grodzieńskiej podczas rewolucji 1905 roku. Zarys problematyki
The Bund in Grodno Guberniya during the 1905 Revolution: An Outline of Issues


p007 0 00 01Marek Bogdan Kozubel, Przestępczość w Państwie Ukraińskim w okresie koniec lipca – sierpień 1918 r. – analiza na podstawie wybranych materiałów Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie
Crime in the Ukrainian State between the End of July and August 1918 – An Analysis Based on Selected Materials from the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine in Kyiv 


p007 0 00 01Stanisław Boridczenko, Polityczno-etniczny aspekt kształtowania się wschodnich granic Republiki Białorusi w latach 1918–1924
Political and Ethnic Aspects of the Establishing of Eastern Borders of the Belarusian Republic in 1918–1924

 

p007 0 00 01Martinas Malužinas, Działalność Augustinasa Voldemarasa jako kreatora litewskiej polityki zagranicznej wobec Polski, Niemiec i ZSRR w latach 1926–1929
Activity of Augustinas Voldemaras as the Author of Lithuanian Foreign Policy towards Poland, Germany, and the USSR in 1926–1929
 

p007 0 00 01Łukasz Dryblak, Sondowanie przeciwnika czy poszukiwanie sojusznika? Stosunki polsko-rosyjskie na przykładzie Koła Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej w Paryżu w latach 1946–1953
Sounding Out the Enemy or Looking for an Ally? Polish-Russian Relations on the Example of the Polish-Russian Friendship Circle in Paris in 1946–1953p007 0 00 01Wiktor Błoch, Konwergencja w krajach byłego Związku Radzieckiego w okresie 1991–2010
Convergence in the Former Soviet Union Countries over the Period 1991–2010

  

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Roman Jurkowski, „Obywatel Kraju” – życie i działalność Romana Skirmunta
“The Citizen of the Country” – Raman Skirmunt’s Life and Activity

p007 0 00 01Ołeksandr Muzyczko, Gruzini w istorii piwdiennoi Ukrainii: spilnie morie ta dolja (Andrzej Furier)

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 

 powrotSDR