Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LV, z. 1 (2020)

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01Daniel Boćkowski, Tadeusz Epsztein, Aleksandra J. Leinwand, Andrzej Nowak, Profesor Piotr Łossowski


Artykuły

p007 0 00 01Paweł Krokosz, Armia Piotra I gwarantem mocarstwowej pozycji Rosji w Europie
The Army of Peter I as the Guarantor of the Russia Superpower Position in Europe

 
p007 0 00 01Anna Barańska, Projekt konstytucji rosyjskiej z 1820 roku – tryumf czy zapowiedź końca Królestwa Polskiego?
A Draft of the Russian Constitution of 1820 – A Triumph or Foreboding of the End of the Kingdom of Poland?


p007 0 00 01Michał Sempołowicz, Instrumentalizacja prawosławia w polityce wewnętrznej i zagranicznej Rosji w świetle raportu
Mirosława Dobrianskiego z 1883 roku
Instrumentalisation of the Orthodox Church in the Internal and Foreign Policy of Russia in the Light of Mirosław Dobrianski’s Report of 1883


p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Od wrogości do akceptacji. Polsko-litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym
From Hostility to Acceptance. The Polish-Lithuanian Sports Contacts in the Interwar Period 


p007 0 00 01Eugeniusz Mironowicz, Sowiecka propaganda gazetowa na okupowanej przez Niemców Białorusi 1941–1944
The Soviet Press Propaganda in German-Occupied Belorussia 1941–44

 

p007 0 00 01Kamil Dworaczek, Władze Związku Sowieckiego wobec katastrofy czarnobylskiej
The Authorities of the Soviet Union towards the Chernobyl Disaster
 

p007 0 00 01Łukasz Jureńczyk, Starania władz polskich o umiejscowienie na terytorium Rzeczypospolitej stałej bazy wojskowej
Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
The Polish Authorities’ Efforts to Locate the United States Armed Forces Permanent Military Base on the Territory of the Republic of Poland



p007 0 00 01Paweł Bielicki, Relacje węgiersko-rosyjskie za rządów Viktora Orbána w latach 2010–2019
The Hungarian-Russian Relations under the Premiership of Viktor Orbán in 2010–2019

  

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Maria księżna Ogińska, Moje pamiętniki, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Nowicki, Poznań 2019 (Jan Grzeszczak)

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 

 powrotSDR