Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LII, z. 2 (2017)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Stefan Dmitruk, Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915–1918 na łamach „Gazety Ludowej. Tygodnika Ilustrowanego”

 


p007 0 00 01Konrad Sebastian Morawski, Przewrót Gabriele D’Annunzia w Rijece
(1919–1920) w kontekście stosunków włosko-jugosłowiańskich

 

p007 0 00 01Pavel Ablamski, Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami


p007 0 00 01Karol Szymański, Degeneracja fantazmatu homoseksualnego w znormalizowanej kinematografi i czechosłowackiej. Od Krawca i księcia Václava Krški (1956) do Chłopaków z brązu Stanislava Strnada (1980)


p007 0 00 01Елена Д. Твердюкова, Право на изобилие: западный вещизм в контексте «престижного потребления» в СССР в годы перестройки
(вторая половина 1980-х гг.)


p007 0 00 01Wojciech Śleszyński, W poszukiwaniu nowego (narodowego) przekazu historycznego – Republika Białoruś 1991–1994


p007 0 00 01Bartłomiej Gajos, Pięćdziesiąta rocznica rewolucji październikowej (1967) – przewrót pokoleniowy i polityka historyczna ZSRS


 

Materiały

p007 0 00 01Roman Jurkowski, Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Piotr Cichoracki, Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939 (Pavel Ablamski)


p007 0 00 01Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofi i z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942) (Tadeusz Epsztein)p007 0 00 01Czechosłowacki Lewiatan. Petr Roubal, Československé spartakiady
(Karol Szymański)

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 powrotSDR