Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LI, z. 2 (2016)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Adrianna Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki przed I wojną światową – próba działalności ponadzaborowej / Polish Society for the Preservation of Monuments of Culture and Art in Cracow before the First World War – an attempt at transpartitional activity


p007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 roku /
Leading Belarusian activists in the light of information of the Governmental Commissar for the City of Vilnius in 1924


p007 0 00 01Przemysław Adamczewski, Śmierć katolikosa Ambrożego i jej wpływ na losy Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w opinii Zygmunta Mostowskiego /
The death of Catholicos Ambrosius of Georgia and its impact on the fate of the Georgian Orthodox Church in Zygmunt Mostowski’s opinion


p007 0 00 01Adrian Karolak, Kwestia reformy rolnej i powojennych granic Polski w audycjach rozgłośni im. Tadeusza Kościuszki /
Questions of agrarian reform and post-war Polish frontiers in broadcasts of the Tadeusz Kościuszko Radio Station


p007 0 00 01Renata Król-Mazur, Rola Prawosławnego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego w konfliktach na Kaukazie Południowym /
The role of Georgian Autocephalous Orthodox Church in South Caucasus conflicts


Materiały

p007 0 00 01Dariusz Miszewski, Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego /
Polish Foreign Policy and the Role of the Military in Geopolitical Considerations Lieutenant Colonel Tadeusz Zakrzewski Addressed to Prime Minister General Władysław Sikorski

p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński, Czechosłowacja w obliczu wrogiej postawy Niemiec i Włoch w 1938 roku /
Czechoslovakia faced with a hostile attitude of Germany and Italy in 1938

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Łukasz Dryblak, Fiłosofow znów w Warszawie. Drugi tom Pism wybranych Dymitra Fiłosofowa Rosjanin w Polsce (1920–1936)

 

Recenzje

p007 0 00 01Wilno jako miejsce pamięci; Dangiras Maciulis, Dariusa Staliunas Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question 1883–1940, Marburg 2015
(Marek Wojnar)

 

Polemiki

p007 0 00 01Jacek Jaguś, Polemika autora z artykułem recenzyjnym J. Gierowskiej-Kałłaur poświęconym książce Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna


p007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, Odpowiedź na polemikę J. Jagusia

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

powrotSDR