Home

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LVII, z. 1 (2022)

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01IN MEMORIAM. Profesor Marek Kazimierz Kamiński (1948–2020)

 


Artykuły

p007 0 00 01Wiesław Caban, Czy całkowicie dobrowolnie? Okoliczności wstępowania Polaków do carskiego korpusu oficerskiego od konfederacji barskiej do powstania listopadowego

Was it Entirely Voluntary? Circumstances in which Poles Joined the Tsarist Officer Corps between the Bar Confederation and the November Uprising

 
p007 0 00 01Wiktoria Kudela-Świątek, Spuścizna korespondencyjna hrabiny Ksawery z Brzozowskich Grocholskiej (1807–1872)

The Correspondence Legacy of Countess Ksawera Grocholska, Née Brzozowska (1807–1872) 


p007 0 00 01Konrad Sebastian Morawski, Szkic do portretu księcia Jerzego Karadziordziewicia (1887–1972), którego nazwano szaleńcem

A Sketch for a Portrait of Crown Prince George Karađorđević (1887–1972), Called Insane

 


p007 0 00 01Grzegorz Skrukwa, Arthur Ransome – brytyjski świadek rewolucji rosyjskiej, 1914–1924

Arthur Ransome – a British Witness to the Russian Revolution,1914–1924  


p007 0 00 01Robert Kuśnierz, Afera „Pocisk” (1935–1936): preludium do afery Rana

The “Projectile” Affair (1935–1936): a Prelude to the Ran Affair

 

p007 0 00 01Piotr Chomik, Konflikt w parafii prawosławnej w Siemiatyczach w latach 1986–1988

The Conflict in the Orthodox Parish at Siemiatycze in 1986–1988


 

p007 0 00 01Karol Szymański, Dwa filmowe epizody z życia Allana Charlesa Elgarta  

Two Cinematic Episodes from the Life of Allan Charles Elgart
p007 0 00 01Paweł Bielicki, Stanowisko Rosji wobec Inicjatywy Trójmorza
Russia’s Stance on the Tree Seas Initiativep007 0 00 01Józef M. Fiszer, Stanowisko Rosji i Niemiec wobec akcesji Polski do NATO
Russia and Germany’s Stance on Poland’s Accession to NATO

 

Recenzje

p007 0 00 01 Przemysław Adamczewski, W odpowiedzi na recenzję Agnieszki Orzelskiej-Stączek

 

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

 powrotSDR