Home

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LVI, z. 2 (2021)

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01IN MEMORIAM. Profesor Stanisław Ciesielski (1954–2020)

 


Artykuły

p007 0 00 01Stanisław Ciesielski, Nacjonalizm Stalina

Stalin’s Nationalism

 
p007 0 00 01Katarzyna Buczek, Krzemieniecka Szkoła Mechaniki Praktycznej przy Gimnazjum/Liceum Wołyńskim – zarys problemu

Kremenets School of Practical Mechanics at the Volhynian Gymnasium/Lyceum – the Outline of the Problem 


p007 0 00 01Mariusz Kulik, Działalność rosyjskiej cenzury wojskowej w czasie I wojny światowej

Operation of Russian Military Censorship during the First World War

 


p007 0 00 01Mariusz Wołos, La guerre polono-soviétique de 1919–1921 et le traité de Riga en tant qu’élément stabilisateur en Europe centrale et orientale

The Polish-Soviet War of 1919–21 and the Treaty of Riga as a Stabilising Element in Central and Eastern Europe  


p007 0 00 01Jan Pisuliński, Koncepcje federacyjne w II Rzeczypospolitej

Federation Ideas in the Second Polish Republic

 

p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias, Milovan Đilas – polityk, myśliciel, analityk systemu komunistycznego. Cz. 2: Komunista i buntownik

Milovan Đilas – A Politician, Thinker, Analyst of the Communist System. Part 2: A Communist and Rebel


 

p007 0 00 01Małgorzata Świder, Zachodnioniemiecka dyplomacja o zagrożeniu radziecką interwencją zbrojną w Polsce – jesień 1980 r.

West German Diplomacy on the Threat of Soviet Military Intervention in Poland – Autumn 1980
p007 0 00 01Andrzej Furier, Wybory do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 r. – koniec komunistycznego monopolu władzy
Elections to the Supreme Council of the Georgian Soviet Socialist Republic in 1990 – the End of the Communist Power Monopoly

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Białogwardzista w Błękitnej Dywizji (Manuel Ferreras-Tascón)

 

 

p007 0 00 01Katolicyzm w Bośni i Hercegowinie w świetle książki Henryka Mieczysława Jagodzińskiego, Opowieść o Josipie Stadlerze, pierwszym arcybiskupie Sarajewa (Lilla Moroz-Grzelak)

 

p007 0 00 01Przemysław Adamczewski, Polski mit etnopolityczny i Kaukaz (Agnieszka Orzelska-Stączek) 

p007 0 00 01Stanisław Borowiak, Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (Tadeusz Epsztein) 

p007 0 00 01Aleksander Szklennik, Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie i w kraju. Dziennik, wstęp i oprac. Joanna Gierowska-Kałłaur (Roman Jurkowski) 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

 powrotSDR