Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LVII, z. 2 (2022)

p007 0 00 01Spis treści

 


Artykuły

p007 0 00 01Renata Bednarz-Grzybek, Kosowska lecznica Apolinarego Tarnawskiego w doniesieniach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (XIX/XX w.)

The Kosiv Institute of Apolinary Tarnawski in the Reports of the Polish-Language Spa Magazines (19th–20th Centuries)

 
p007 0 00 01Janusz Danieluk, Zmiany własnościowe jako aspekt polityki narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w świetle dziejów majątku państwowego Dubnica

Ownership Changes as an Aspect of Nationality Policy in the Polish-Belarusian Borderland in the Light of the History of the Dubnica State Property 


p007 0 00 01Aleksandr I. Rupasow, Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929

Augustinas Voldemaras and Soviet-Lithuanian Relations between 1926 and 1929

 


p007 0 00 01Jolanta Załęczny, Obraz Polesia w publikacjach wydanych przez Koło Krajoznawcze Uczniów Gimnazjum Państwowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pińsku

The Image of Polesie in Publications of the Students’ Sightseeing Club of the Marshal Józef Piłsudski State Middle School in Pinsk   


p007 0 00 01Paweł Wawryszuk, Josipa Broza-Tity stosunek do religii

Josip Broz-Tito’s Stance towards Religion

 

p007 0 00 01Sławomir Drelich, Historiozoficzna interpretacja rewolucji październikowej w myśli społeczno-politycznej Slavoja Žižka

Historiosophic Interpretation of the October Revolution in Slavoj Žižek’s Social and Political Thought 


 

p007 0 00 01Marek Jakubiak, Tworzenie systemu władzy terytorialnej w Drugiej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza  

Creating a System of Territorial Authority in the Second and the Third Republic of Poland. A Comparative Analysis 

 

Dokumenty i materiały

p007 0 00 01Jan Jacek Bruski, Mariusz Korzeniowski, „Notatki w sprawie ukraińskiej” Romana Knolla z grudnia 1917 r.
“Notes on the Ukrainian Question” from December 1917 by Roman Knollp007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, „Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa organisty z Koźliszek i delegata na konferencję litewską w Wilnie w Septembrze R.P. 1917 spisany 3 XI 1917”
“Diary of Mieczysłowas Dławidudauskas an Organist from Koźliszki and a Delegate to the Lithuanian Conference in Vilnius in September of AD 1917 Written Down on 3 November 1917”

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Игорь Николаевич Гребенкин, Александр Сергеевич Романика, Революционная Россия и военный вопрос: от Севастополя до Цусимы (Roman Jurkowski)

 

p007 0 00 01 Krzysztof Pietkiewicz, Mapa etniczna obszaru byłego ZSRR (Leszek Kuk)

 

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

 powrotSDR