Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIV, z. 1 (2019)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Urszula Kosińska, U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730
At the Origins of the Appealing to Neighbouring Powers in Internal Polish Disputes – the Case of the Year 1730

 
p007 0 00 01Tomasz Szwaciński, „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757)
The “Reflections” by Great Crown Chancellor Jan Małachowski (1755–57)


p007 0 00 01Ewa Zielińska, Polsko-rosyjskie sądy pograniczne po pierwszym rozbiorze – wybrane problemy funkcjonowania
Polish-Russian Border Courts aft er the First Partition of Poland – Selected Problems of Th eir Functioning


p007 0 00 01Vadzim Anipiarkou, Konfederacja targowicka w 1792 r. w świetle korespondencji służbowej rosyjskiego generała Michaiła Kreczetnikowa
Targowica Confederation of 1792 in the Light of Official Correspondence of Russian General Mikhail Krechetnikov


p007 0 00 01Adam Danilczyk, „Jeśli król przystąpi do konfederacji…” Rosja wobec Stanisława Augusta w 1792 r. (kwiecień–sierpień 1792 r.)
“If the King Accessed the Confederation…” Russia towards King Stanislaw August’s Accession to Targowica Confederation in 1792 (April–August 1792)

 

p007 0 00 01Wiesław Caban, Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze. O Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku
Oktawian Jeleński – a Pole in the Tsarist Military Uniform. On the Russians and Polish-Russian Relations in the Nineteenth Century
 

p007 0 00 01Roman Jurkowski, „Osoba polskiego pochodzenia”. Terminologiczno-prawny aspekt represji po powstaniu styczniowym na Ziemiach Zabranych
“A Person of Polish Origin”. The Terminological and Legal Aspects of Reprisals aft er the January Uprising in the Stolen Landsp007 0 00 01Stanisław Wiech, U źródeł drugiego Komitetu Zachodniego. Sprawa polska na Ziemiach Zabranych w latach 1860–1862
At the Roots of the Second Western Committee. The Polish Case in the Taken Lands in 1860–62

 

p007 0 00 01Marta Studenna-Skrukwa, Stiladzy – radziecki wariant pokolenia ’52 i jego obraz w filmie Stiladzy Walerego Todorowskiego
Stilyagi – the Soviet Version of
Generation ’52 and its Image in Valery Todorovsky’s Film Stilyagi

 

p007 0 00 01Julita Komosa, II Rzeczpospolita we współczesnej historiografi i ukraińskiej
The Second Polish Republic in Contemporary Ukrainian Historiography

 

Polemiki

p007 0 00 01 Obława Augustowska. Stan wiedzy i badań. Perspektywy. Odpowiedź na tekst Krzysztofa Jasiewicza – Barbara Bojaryn-Kazberuk

 

In memoriam

p007 0 00 01Andrzej Poppe (12 VII 1926 – 31 I 2019) – Michał Kozłowski

 

 

 powrotSDR