Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIV, z. 1 (2019)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Urszula Kosińska, U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730
At the Origins of the Appealing to Neighbouring Powers in Internal Polish Disputes – the Case of the Year 1730

 
p007 0 00 01Tomasz Szwaciński, „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757)
The “Reflections” by Great Crown Chancellor Jan Małachowski (1755–57)


p007 0 00 01Ewa Zielińska, Polsko-rosyjskie sądy pograniczne po pierwszym rozbiorze – wybrane problemy funkcjonowania
Polish-Russian Border Courts aft er the First Partition of Poland – Selected Problems of Th eir Functioning


p007 0 00 01Vadzim Anipiarkou, Konfederacja targowicka w 1792 r. w świetle korespondencji służbowej rosyjskiego generała Michaiła Kreczetnikowa
Targowica Confederation of 1792 in the Light of Official Correspondence of Russian General Mikhail Krechetnikov


p007 0 00 01Adam Danilczyk, „Jeśli król przystąpi do konfederacji…” Rosja wobec Stanisława Augusta w 1792 r. (kwiecień–sierpień 1792 r.)
“If the King Accessed the Confederation…” Russia towards King Stanislaw August’s Accession to Targowica Confederation in 1792 (April–August 1792)

 

p007 0 00 01Wiesław Caban, Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze. O Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku
Oktawian Jeleński – a Pole in the Tsarist Military Uniform. On the Russians and Polish-Russian Relations in the Nineteenth Century
 

p007 0 00 01Roman Jurkowski, „Osoba polskiego pochodzenia”. Terminologiczno-prawny aspekt represji po powstaniu styczniowym na Ziemiach Zabranych
“A Person of Polish Origin”. The Terminological and Legal Aspects of Reprisals aft er the January Uprising in the Stolen Lands



p007 0 00 01Stanisław Wiech, U źródeł drugiego Komitetu Zachodniego. Sprawa polska na Ziemiach Zabranych w latach 1860–1862
At the Roots of the Second Western Committee. The Polish Case in the Taken Lands in 1860–62

 

p007 0 00 01Marta Studenna-Skrukwa, Stiladzy – radziecki wariant pokolenia ’52 i jego obraz w filmie Stiladzy Walerego Todorowskiego
Stilyagi – the Soviet Version of
Generation ’52 and its Image in Valery Todorovsky’s Film Stilyagi

 

p007 0 00 01Julita Komosa, II Rzeczpospolita we współczesnej historiografi i ukraińskiej
The Second Polish Republic in Contemporary Ukrainian Historiography

 

Polemiki

p007 0 00 01 Obława Augustowska. Stan wiedzy i badań. Perspektywy. Odpowiedź na tekst Krzysztofa Jasiewicza – Barbara Bojaryn-Kazberuk

 

In memoriam

p007 0 00 01Andrzej Poppe (12 VII 1926 – 31 I 2019) – Michał Kozłowski

 

 

 powrotSDR