Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIII, z. 1 (2018)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Tadeusz Epsztein, Wielka własność ziemska w guberni podolskiej na tle Ukrainy Prawobrzeżnej w XIX wieku

 
p007 0 00 01Jarosław Rubacha, Mocarstwa centralne a Bałkany. Studium działań dyplomatycznych Niemiec i Austro-Węgier w Europie Południowo-Wschodniej
(1909–1913)


p007 0 00 01Eugeniusz Mironowicz, Konfidenci służb bezpieczeństwa II RP w środowisku białoruskim


p007 0 00 01Andrzej Topij, Niemiecko-estoński i niemiecko-łotewski układ o przesiedleniu Niemców bałtyckich (1939 rok)


p007 0 00 01Андрей A. Самцевич, В одном строю: иностранные медсестры Немецкого Красного креста, награжденные в период Второй мировой войны

p007 0 00 01Joanna Szczutkowska, Współpraca kulturalna Polski z Węgrami w dziedzinie kinematografii w latach siedemdziesiątych XX wieku


p007 0 00 01Rafał Łatka, Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką i konsekwencje jego poglądów (1980–1981)

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Michał Jerzy Zacharias, Rok 1920 i lata następne. Brytyjska polityka appeasementu i zdrady? Artykuł polemiczny
p007 0 00 01Татьяна Геннадьевна Недзелюк, Конфессиональное сообщество католиков Сибири. Влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830–1917 гг.) (Anna Koział)
 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 powrotSDR