Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LII, z. 1 (2017)

p007 0 00 01Spis treści


Artykuły

p007 0 00 01Jarosław Rubacha, Bułgarzy i Bułgaria w ostatniej ćwierci XIX w. w publikacjach Jana Grzegorzewskiego (polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna) / Bulgarians and Bulgaria in the last quarter of the 19th century in the publications of Jan Grzegorzewski (internal policy, foreign policy)


p007 0 00 01Przemysław Adamczewski, Sprawa budowy kościoła katolickiego w Nikolsku Ussuryjskim (Ussuryjsku) w świetle dokumentów przechowywanych w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym Dalekiego Wschodu we Władywostoku / Question of construction of a Catholic church at Ussuriysk in the light of the Russian State Historical Archive of the Far East in Vladivostok


p007 0 00 01Gennadii Korolov, „Intelektualista antykolonialny” Anton Łuckiewicz i „nacjonalista hybrydowy” Otto Eichelman: komparatystyczne studium utopii federacyjnych / “Anti-colonial intellectual” Anton Lutskievich and “hybrid nationalist” Otto Eichelman. A comparative study of the federalist utopias


p007 0 00 01Дмитрий Жуков, Иван Ковтун, Репрессивная деятельность бригады Каминского на оккупированных территориях СССР в 1941–1944 гг. /
Repressive activity of Kaminski’s brigade in the occupied territories of the USSR in 1941–1944


p007 0 00 01Hubert Kuberski, Rosyjscy emigranci i polskie podziemie w latach 1939–1947 / Russian emigrants and Polish Underground in 1939–1947


p007 0 00 01Paweł Bielicki, „Żelazna kurtyna” jako aspekt sowietyzacji Europy Wschodniej w latach 1949–1953 / Iron Curtain as an aspect of Sovietisation of Eastern Europe in 1949–1953p007 0 00 01Vladas Sirutavičius, O polskiej autonomii narodowo-terytorialnej na Litwie (wiosna – lato 1991 roku) / On the Polish national and territorial autonomy in Lithuania (the Spring–Summer of 1991)

p007 0 00 01Eugeniusz Mironowicz, Stosunki polityczne i gospodarcze białorusko-litewskie (1990–2015) / Belorussian-Lithuanian political and economic relations (1990–2015)p007 0 00 01Michał Kozłowski, Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa /
Emanuel Halicz – not only his scientific profile

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Bartosz Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej (Hubert Kuberski)


p007 0 00 01Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Słownik biografi czny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)
(Roman Jurkowski)

p007 0 00 01Jan Kuklík, Jan Němeček, Frontiers, minorities, transfers, expulsions. British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII, vol. I: Plans (Magdalena Hułas)


p007 0 00 01Юрій Федорик, Православне духовенство в Царстві Польському в 1875–1905 роках (Stefan Dmitruk)

 

Sprawozdania

p007 0 00 01Polsko-fińska konferencja historyków „In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the 20th Century” (Marek Rodzik)


p007 0 00 01Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego” (Andrzej Purat, Paweł Bielicki)


p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 powrotSDR